Sunday, October 24, 2010

BAB HAMZAH MUFRAD

Md. Faizal bin Chik
(M101211319)


• Abu Jaafar akan mengibdalkan huruf hamzah (ء) sama ada huruf hamzah (ء) tersebut terletak atas wazan fa (ف) fe’el atau ‘ain (ع) fe’el atau lam (ل) fe’el.
Contoh:
- fa fe’el: ( يؤمنون) dibaca ( يومنون )
- ‘ain fe’el: ( الباس ) dibaca ( البأس )
- Lam fe’el: ( جيت ) dibaca (جئت )

• Sekiranya huruf hamzah berbaris atas dan huruf sebelumnya berbaris depan , maka diibdal menjadi huruf wau (و)
Contoh:
( يؤيد ) dibaca ( يويد)( seluruh al-Quran)
(يولف ) dibaca ( يؤلف)(seluruh al-Quran)
( مؤجل) dibaca ( موجل ) (seluruh al-Quran)
(موذن )dibaca (مؤذن ) (seluruh al-Quran)

• Sekiranya huruf hamzah berbaris atas dan huruf sebelumnya berbaris bawah , maka diibdalkan menjadi huruf ya (ي)
Contoh:
( قري ) dibaca ( قرئ) (di dalam surah al-A’raf dan al-Insyiqaq)
(استهزي) dibaca (استهزى ) (di dalam surah al-An’am, ar-Ra’du dan al-Anbiya’)
( ناشية ) dibaca ( ناشئة ) (di dalam surah al-Muzammil)
( رياء ) dibaca ( رئاء ) ( di dalam surah al-Baqarah, an-Nisa’, dan al-Anfal)
( لنبوينهم )dibaca ( لنبوئنهم )(di dalam surah an-Nahl dan al-Ankabut)
( لنبطين ) dibaca (لنبطئن)(di dalam surah an-Nisa’)
( شانيك ) dibaca ( شانئك )(di dalam surah al-Kauthar)
( خاشيا ) dibaca (خاشئا )(di dalam surah al-Mulk)


• Imam Yaakub akan membaca seperti riwayat Duri Abu ‘Amru.
Contoh: ( البأس ) ( جئت ) ( يؤمنون )

• Begitu juga kalimah-kalimah berikut yang terdapat di dalam al-Quran.
( خاطئة )ataupun ( الخاطئة )dibaca ( الخاطية , خاطية )
( مليت ) dibaca ( ملئت )
( مئتين ) atau ( مئة ) dibaca ( ميتين )atau ( مية )
فئة , فئتين, فئتينdibaca ( فيتين ) , ( فيتان ) , ( فية)

• Kalimah di bawah ini adalah huruf hamzah nya dihazaf (dibuang) pada seluruh al-Quran.
( مستهزءون ) dibaca ( مستهزون ) dan kalimah yang seumpama dengannya seperti ( الصائبون ) (مالكون ) ( متكئون )
( متكئا ) ( تطئو ) ( يطئو ) juga dihazafkan huruf hamzahnya.
( مستهزئين ) ( متكئين ) ( خاطئين ) ( الخاطئين ) juga dihazafkan huruf hamzahnya.

No comments:

Post a Comment