Saturday, October 30, 2010

AKHIR KALAM

Minta maaf banyak2 jika ada kekurangan dalam blog ini maklumlah kami semua masih di peringkat pembelajaran dan belum mahir dalam bidang Qiraat tambahan pula inilah kali pertama kami belajar Qiraat 10 kerana sebelum ini hanya belajar Qiraat 7 sahaja. Apa-apa pun kami mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Ust. Zaki kerana telah memberi tugasan Matan Durrah dalam bentuk blog dan kami semua berharap agar blog ini memberi manfaat kepada sesiapa sahaja yang melawat blog ini..Syukran..Wassalam.

YA’ ZAWAIDMd. Faizal bin Chik
(M101211319)


Pada bab Ya Zawaid, Imam Yaakub akan mengithbatkan hurufya (ي) sama ada ketika waqaf ataupun wasal.

Contoh:
i. (تَنْظُرُونِ) dibaca (تَنْظُرُونِى)
ii. (فَارْهَبُونِ) dibaca (فَارْهَبُونِى)
iii. (فَاتَّقُونِ)dibaca (فَاتَّقُونِى)

Dan seumpamanya di dalam al-Quran kecuali kalimah(يَتَّقِ) di dalam surah Yusuf, huruf Ya (ي) tersebut dihazafkan.

YA IDHOFAHMuhammad Khair Najhan bin Jalil
(M101117119)

Mohd Hanafi bin Yusop
(M101116719)


Abu Jaafar akan menghidupkan (membariskan) huruf YaIdofah (ي) yang sukun (ﹿ) apabila bertemu dengan huruf hamzah Qato’(ﺀ) samaada:

a)Hurufhamzah (ﺀ) tersebut berbaris atas ﹷ

أَعْلَمإِنِّي dibaca أَعْلَمإِنِّيَ


b)Hurufhamzah (ﺀ) tersebut berbaris bawah ﹻ

كُنْتُمْإِنْبَنَاتِي dibaca كُنْتُمْإِنْبَنَاتِيَ


c)Hurufhamzah (ﺀ) tersebut berbaris depan ﹹ

أُعِيذُهَاإِنِّي dibaca أُعِذُهَاّإِنِّيَ


DalambabYaIdofah, Imam YaakubakanmembacasepertiriwayatHafsiaitudisukunkan (ﹿ); tidaksepeririwayat Abu ‘Amru yang membariskan (ﹹﹻﹷ)-samaadahurufhamzahQato’ tersebutberbarisatas (ﹷ), bawah (ﹻ) ataudepan (ﹹ).

Contoh:
أَعْلَمُإِنِّيَ , إِنْبَنَاتِي, أُعِيذُهَاإِنِّي

ARRAAT WALLAMAT WAL WAQFU ‘ALAL MARSUM


Mohd Hanafi bin Yusop
(M101116719)

-(ALIFF) Abu Jaafar membaca seperti mana Qalun.
-Imam Yaakub akan menbaca dengan saktah Ha (ﻫ) pada kalimah-kalimah berikut ketika waqaf:
1.(يَاأَبَتِ) dibaca (يَاأَبَهْ)
2.Min al-lstifham (م)

Contoh:
لِمِ dibaca لِمِهْ
عَمَّ dibaca عَمَّهْ
فِيمَ dibaca فِيمَهْ
مِمَّ dibacaمِمَّهْ
بِمَ dibaca بِمَهْ

Dhomir Mufrad Ghaib (الغَاءِبْ) sama ada muzakkar atau muannas
Contoh:
وَهُوَ dibacaوَهُوَهْ
وَهِيَ dibaca وَهِيَهْ
فَهُوَ dibaca فَهُوَهْ
فَهِيَ dibaca فَهِيَهْ
لَهُوَ dibaca لَهُوَهْ
لَهِيَ dibaca لَهِيَهْ

Kalimah yang mempunyai Dhomir jama’ muannas dihujungnya (ﻬﻥ).
Contoh:
لَهُنَّ dibaca لَهُنَّهْ
بِهِنَّ dibaca بِهِنَّهْ
مِنْهُنَّ dibaca مِهُنَّهْ
عَلَيْهِنَّ dibaca عَلَيْهِنَّهْ
إِلَيْهِنَّ dibaca إِلَيْهِنَّهْ
أَبْصَارَهُنَّ dibaca أَبصَارَهُنَّهْ


Ya (ي) yang bertasydid (ﹽ) mabni lil mutakallim (لِلْمُتَكَلِّمْالْمَبْنِي).
Contoh:
عَلَيَّ diabaca عَلَيَّهْ
لَدَيَّ diabaca لَدَيَّهْ
إِلَيَّ diabaca إِلَيَّهْ
بِمُصْرِخِيَّ diabaca بِمُصْرِخِيَّهْ
بِيَدَيَّ diabaca بِيَدَيَّه

AL-FATH WAL IMALAHMuhammad Khair Najhan bin Jalil
(M101117119)

• Dalam bab Fath wal Imalah, Imam Kholaf akan membaca dengan
imalah pada kalimah tertentu sahaja.
1) (Al-Qahhar), (Albawwar) dengan syarat huruf Ra’ berbaris
bawah.
2) (Jaa), (Syaa), (Rona) tiga kalimah ini sahaja.
3) (Al-Abrar) dengan syarat huruf Ro berbaris bawah.
4) (Ar-Rukya) dengan syarat ada Al.
5) (At-Taurat)

• Imam Kholaf akan membaca Imalah seperti Imam Hamzah pada
Zawatil Ya samada ditengah ayat seperti (Al-Qurba) dan
seumpama dengannya atau dihujung ayat seperti di dalam surah
Dhuha dan 10 surah lain yang seumpama dengannya seperti yang
dibaca oleh Imam Hamzah.
Contoh manhaj Kholaf al-Ashir dalam Al-Quran (Surah Al-
Baqarah ayat (177-178).

• Dalam bab Fatah dan Imalah, Imam Yaakub tidak akan
membaca Taklil atau Imalah pada semua tempat kecuali:
1) Kalimah (A”ma) tempat pertama yang ditemui di dalam
surah al-Isra’ akan dibaca dengan Imalah Qubra.
2) Kalimah (Al-Kafirin) samada (AL) ataupun tidak
(kafirin),riwayat Ruwais akan membaca dengan Imalah
pada seluruh Al-Quran, riwayat Rauh pula akan membaca
dengan Imalah pada kalimah (kafirin) hanya dalam surah
an-Naml.
3) Riwayat Rauh akan membaca dengan Imalah pada huruf
Ya pada awal surah Yasin.
4) Abu Jaafar dalam bab Imalah bacaannya serupa dengan
Nafi’.

NUN SAKINAH DAN TANWINMd. Faizal bin Chik
(M101211319)

•Imam Khalaf (ف – فز ) membaca dengan ghunnah pada huruf wau dan ya’ khilaf bagi riwayat Imam Hamzah.

•Membaca Imam Abu Jaafar (ا – اتل ) dengan ikfa’ pada huruf kho dan huruf ‘ain bertemu nun sakinah dan tanwin di seeluruh al-quran.

Bagi Imam Abu Jaafar pengecualian pada 3 tempat :
i. surah al-isra' فسينغضون
ii. إن يكن غنيا surah an-nisa'
iii. sural al-maidah المنخنخة ا

Sunday, October 24, 2010

BAB IDGHAM SOGHIR


Mohd Rasyidi bin Mahfuz
(M101112719)

1. Imam Abu Jaafar dan Yakub baca dengan Izhar(jelas) pada Zalذ))Iz( إذ) 6 huruf dan juga membaca Izhar(jelas) pada Dal(د)Qad( قد), pada 8 huruf.

2. Imam Kholaf pula akan mengizharkan huruf Ta Ta’nis( ت) apabila bertemu huruf Tha(ث).

3. Imam Kholaf pula akan membaca Idgham huruf Ta Ta’nis( ت) bertemu dengan baki huruf lain iaitu, س ص ز ظ ج

4. Pada bab Lam Hal ( ل) ( هل) dan bab Bal (بل ), Imam Kholaf akan membaca Izhar(Jelas) sama ada Bal (بل ) bertemu huruf (س) dan ( هل) bertemu huruf (ث) atau ( هل) dan (بل ) bertemu huruf ( ت).

5. Imam Kholaf akan membaca Izhar apabila huruf (ث) bertemu huruf ( ت) pada seluruh al-Quran. Seperti contoh ( لبثت).

6. Imam Yakub pula akan membaca dengan Izhar(Jelas) pada semua keadaan iaitu –pada bab Zalذ))Iz( إذ), Dal(د)Qad( قد), dan bab
Ta Ta’nis( ت).

7. Imam Rauh akan baca Idgham pada kalimah (أخذتم) atau ( أخذت)

BAB NAQAL SAKT WAL WAQF ‘ALAL HAMZ


Mohd Rasyidi bin Mahfuz
(M101112719)

Bait 1
1. Imam Ibnu Wardan baca dengan bacaan naqal iaitu memindahkan baris huruf hamzah Qato’ pada kalimah (آلئن) pada seluruh tempat di dalam al-Quran al-Karim termasuk dua tempat dalam Surah Yunus.

2. Imam Abu Jaafar juga baca dengan bacaan naqal iaitu memindahkan baris huruf hamzah Qato’ ke dalam huruf Dal pada kalimah ( ردّا) dalam Surah al-Qasas.

3. Ibnu Wardan juga baca dengan bacaan naqal iaitu memindahkan baris huruf hamzah Qato’ ke dalam huruf Lam pada kalimah ( ملء ) dalam surah al-Imran .

Bait 2
1. Imam Ruwais bacaan naqal iaitu memindahkan baris huruf hamzah Qato’ pada kalimah (إستبرق) dalam surah ar-Rahman.

2. Imam Kholaf al-‘Asyir memindahkan baris huruf hamzah Qato’ ke dalam huruf Siin ( س) pada kalimah (فسئلوا) dan kalimah ( وسئلوا) dan disebut Fasalu dan Wasalu.

3. Imam Kholaf tiada bacaan Saktah sama ada saktah ( ال) , Saktah ( شيء) , dan Saktah Mafsul . Begitu juga tiada perubahan bacaan huruf hamzah ketika waqaf.

BAB HAMZAH MUFRAD

Md. Faizal bin Chik
(M101211319)


• Abu Jaafar akan mengibdalkan huruf hamzah (ء) sama ada huruf hamzah (ء) tersebut terletak atas wazan fa (ف) fe’el atau ‘ain (ع) fe’el atau lam (ل) fe’el.
Contoh:
- fa fe’el: ( يؤمنون) dibaca ( يومنون )
- ‘ain fe’el: ( الباس ) dibaca ( البأس )
- Lam fe’el: ( جيت ) dibaca (جئت )

• Sekiranya huruf hamzah berbaris atas dan huruf sebelumnya berbaris depan , maka diibdal menjadi huruf wau (و)
Contoh:
( يؤيد ) dibaca ( يويد)( seluruh al-Quran)
(يولف ) dibaca ( يؤلف)(seluruh al-Quran)
( مؤجل) dibaca ( موجل ) (seluruh al-Quran)
(موذن )dibaca (مؤذن ) (seluruh al-Quran)

• Sekiranya huruf hamzah berbaris atas dan huruf sebelumnya berbaris bawah , maka diibdalkan menjadi huruf ya (ي)
Contoh:
( قري ) dibaca ( قرئ) (di dalam surah al-A’raf dan al-Insyiqaq)
(استهزي) dibaca (استهزى ) (di dalam surah al-An’am, ar-Ra’du dan al-Anbiya’)
( ناشية ) dibaca ( ناشئة ) (di dalam surah al-Muzammil)
( رياء ) dibaca ( رئاء ) ( di dalam surah al-Baqarah, an-Nisa’, dan al-Anfal)
( لنبوينهم )dibaca ( لنبوئنهم )(di dalam surah an-Nahl dan al-Ankabut)
( لنبطين ) dibaca (لنبطئن)(di dalam surah an-Nisa’)
( شانيك ) dibaca ( شانئك )(di dalam surah al-Kauthar)
( خاشيا ) dibaca (خاشئا )(di dalam surah al-Mulk)


• Imam Yaakub akan membaca seperti riwayat Duri Abu ‘Amru.
Contoh: ( البأس ) ( جئت ) ( يؤمنون )

• Begitu juga kalimah-kalimah berikut yang terdapat di dalam al-Quran.
( خاطئة )ataupun ( الخاطئة )dibaca ( الخاطية , خاطية )
( مليت ) dibaca ( ملئت )
( مئتين ) atau ( مئة ) dibaca ( ميتين )atau ( مية )
فئة , فئتين, فئتينdibaca ( فيتين ) , ( فيتان ) , ( فية)

• Kalimah di bawah ini adalah huruf hamzah nya dihazaf (dibuang) pada seluruh al-Quran.
( مستهزءون ) dibaca ( مستهزون ) dan kalimah yang seumpama dengannya seperti ( الصائبون ) (مالكون ) ( متكئون )
( متكئا ) ( تطئو ) ( يطئو ) juga dihazafkan huruf hamzahnya.
( مستهزئين ) ( متكئين ) ( خاطئين ) ( الخاطئين ) juga dihazafkan huruf hamzahnya.

Perbezaan Imalah dan Taqlil (Mini Tesis)

DEFINISI IMĀLAH DAN TAQLĪL


Secara amnya, Ilmu Tajwid itu terkandung dalam Ilmu Qiraat kerana kedua-dua bidang ini tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Selain itu, Ilmu Qiraat ini terbahagi kepada dua bahagian yang besar iaitu bahagian Usul dan bahagian Farsyul Huruf. Usul ialah bahagian yang membicarakan kaedah-kaedah umum yang terpakai untuk semua tempat di dalam al-Quran mengikut perbezaan Qiraat yang menepati syarat kaedah Usul tersebut.

Manakala bahagian Farsyul Huruf pula membicarakan kalimah-kalimah al-Quran yang berbeza bacaan di antara Qurra’ dalam sesebuah surah al-Quran tertentu. Adalah disebutkan bahawa Usul Qiraat itu terkandung dalam 36 hukum atau kaedah. Antaranya ialah Izhar, Idgham, Iqlab, Ikhfa’, Silah, Mad, Tawassut, Qasr, Ishba’, Takfif, Tahqiq, Tashil, Ibdal, Naqal, Fatah, dan termasuklah juga Imālah dan Taqlil yang penulis akan nyatakan dengan lebih terperinci lagi tentang keduanya.

Pengertian Imālah

Dari Sudut Bahasa
Menurut Qāmus al-Mu’jam al-‘Arābi al-Asāsi, Imālah dari segi bahasa berasal dari perkataan (أمال,يميل,إمالة) seperti contoh ayat:
قارئ القراءن استعمل الإمالة في قراءته
Maksudnya:
Qari al-Quran telah menggunakan Imālah di dalam bacaannya.


Menurut Syeikh Idris ‘Abdul Rāuf al-Marbawi dalam Qamus al-Marbawi, perkataan Imālah dari segi bahasa membawa maksud cenderung sebelah ataupun senget.
Menurut pendapat Dr. Muhammad Sālim Muhaysin pula, maksud Imālah dari segi bahasa ialah ta’wij) ( تعويجiaitu terpesong ataupun condong.

Dari Sudut Istilah
Imālah dari sudut istilah ialah menyebut(melafaz) baris fathah cenderung kepada baris kasrah dan huruf Alif cenderung kepada Ya’dan dikenali sebagai Imālah Kubro.

Selain itu, pendapat Imam al-Jazari mengenai takrif Imālah juga seperti di atas dan beliau juga mengatakan bahawa Imālah mempunyai nama lain iaitu idja’( الإضجاع ) dan al-bathh(البطح).


Pengertian Taqlil

Dari Sudut Bahasa
Menurut Qāmus al-Mu’jam al-‘Arabi al-Asas, Taqlil dari segi bahasa berasal dari perkataan قلل,يقلل,تقليلا) ) yang membawa maksud sedikit.
Dari Sudut Istilah
Taqlil dari sudut istilah ialah menyebut(melafaz) huruf dengan keadaan antara fathah dan Imālah Kubro. Taqlil ini juga dikenali sebagai Imālah Sughro dan juga antara dua lafazبين اللفظين) ).
Di samping itu, Ibn al-Jazari ada mengatakan bahawa terdapat juga istilah lain bagi Taqlil ini iaitu Taltif(التلطيف) dan juga Baina Baina(بين بين).


Sejarah Ringkas Imālah dan Taqlil

Di antara persoalan yang sering timbul ialah dari manakah asalnya Imālah dan Taqlil itu? Bagi menjawab soalan di atas, terdapat beberapa pendapat ulama yang membahaskan asal-usul Imālah itu. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa Imālah itu berasal dengan zatnya yang tersendiri dan pendapat yang kedua pula mengatakan bahawa Imālah adalah cabang daripada al-Fath. Walaubagaimanapun, pendapat yang pertama lebih tepat kerana al-Fath dan Imālah adalah salah satu daripada bahasa yang zahir digunakan antara kabilah Arab sebelum zaman kedatangan Islam lagi.

Menurut pendapat Imam Abū‘Amr ad-Dāni(wafat 444 hijrah) mengatakan bahawa al- Fath dan Imālah adalah dua kata yang masyhur yang tersebar pada lisan bangsa Arab di mana al-Quran turun dengan bahasa mereka. Al-Fath adalah bahasa penduduk Hijaz seperti Quraisy, Saqif, Hawāzan dan Kinānah. Manakala Imālah pula adalah bahasa kebanyakan daripada bahasa penduduk Najad, seperti Tamim, Asad dan Qais.

Selain itu, Imam Jalāl al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyūti telah menukilkan kata-kata Abu Bakar al-Wasiti yang mengatakan bahawa terdapat lima puluh bahasa ataupun dialek arab di dalam al-Quran antaranya ialah Quraisy, Saqif, Hawazan, Huzail, Kinānah, Khas’am, al-Khazraj, Ash’ar, Numair, Qais ‘Ailan, Jurhum, al-Yaman, Azdi Shanuah, Kindah, Tamim, Himyar, Madyan, Lakhmin dan sehinggalah seterusnya. Oleh yang demikian, nyatalah kepada kita bahawa terdapat di dalam al-Quran kandungan bahasa dan dialaek Arab yang begitu banyak yang menunjukkan bahawa kebenaran al-Quran itu yang datangnya daripada Allah S.W.T.


Manhaj Bacaan Imālah dan Taqlil Imam Qiraat Tujuh

Terdapat tujuh Qurra’ yang membaca Imālah dan Taqlil iaitu:

(i) Qurra’ yang membaca dengan Imālah Kubro(Imālah) iaitu Hamzah dan Kisaie.

(ii) Qurra’ yang membaca dengan Imālah Sughro(Taqlil) iaitu Warsy.

(iii) Qurra’ yang membaca dengan Imalah Kubro(Imālah) dan Imālah Sughro(Taqlil) iaitu Abū ‘Amru.

(iv) Qurra’ yang membaca dengan kadar sedikit antara Imālah Kubro(Imālah) dan Imālah Sughro(Taqlil) iaitu Ibn ‘Amir, ‘Asim dan Qalun.

(v) Qurra’ yang tidak membaca Imālah Kubro(Imālah) dan Imālah Sughro(Taqlil) iaitu Ibn Katsir.


Ciri-Ciri Imalah dan Taqlil
Imam al-Jazari mengatakan bahawa sebab-sebab Imālah(Imālah Kubro) dan Taqlil(Imalah Sughro) itu berpandukan kepada dua hal iaitu yang pertama ialah Kasrah dan yang kedua ialah adalah Ya’. Setiap dari keduanya berada sebelum atau setelah tempat Imālah. Secara umumnya, Imālah dan Taqlil berlaku pada beberapa keadaan berikut:

(1) Terdapat Zawatil Ya’ di hujung kalimah dan sebelumnya ada alif soghiroh ketika wasal atau waqaf:
(a) Pada Isim. Contoh الهدى :surah Taha ayat 47.
(b) Pada Fi’el. Contoh: أتى surah al-Insan ayat 1.
(c) Pada Harf. Contoh: بلى surah al-Baqarah ayat 81.
Pada tiga keadaan di atas, Imam Hamzah, Imam al-Kisaie dan Imam Khalaf al-‘Asyir membaca dengan Imālah. Imam Warsy membaca dengan Taqlil secara khilaf.


(2) Huruf Hijaiah pada awal pembukaan 19 Surah:
Contoh: طه(awal surah Toha) طس(awal surah an-Naml)
Imam Syu’bah(Rawi kepada Imam ‘Asim), Imam Hamzah, Imam al-Kisaie dan Imam Khalaf al-‘Asyir membaca dengan Imālah. Bagi Imam Warsy dan Imam Abu ‘Amru akan membaca Imālah huruf Ha pada awal surah Toha sahaja.


(3) Terdapat huruf Alif pada kalimah الناس apabila Huruf Sin berbaris Kasrah:
Contoh: الناس surah an-Nas ayat 2.
Hanya Imam Duri Abu ‘Amru sahaja yang membaca Imālah.(4) Huruf Alif berada sebelum Huruf Ra’ yang berada di hujung kalimah serta
berbaris kasrah asli:
Contoh: الكفار surah al-Fath ayat 29.
Imam Abu ‘Amru dan Duri al-Kisaie membaca Imālah.

(5) Huruf Alif yang ditulis Ya’:
Contoh: المأوى surah al-Nazi’at ayat 39.
Imam Hamzah, Imam al-Kisaie dan Imam Khalaf al-‘Asyir membaca Imālah.


(6) Huruf Alif selepas huruf Kaf pada kalimah كافرين :
Contoh: كافرين surah al-‘Imran ayat 100.
Imam Abu ‘Amru, Imam Duri al- Kisaie dan Ruwais membaca dengan Imālah. Imam Warsy membaca dengan Taqlil.(7) Huruf Alif pada kalimah جبارين :
Contoh: جبارين surah al-Maidah ayat 22.
Imam Duri al-Kisaie membaca dengan Imālah. Imam Warsy membaca dengan Taqlil secara khilaf.

(8) Huruf Alif pada Fe’el al-Madhi as-Sulasi(فعل المماضي الثلاثي) pada 10 kalimah:
Contoh: زاد,وزاغ,وشاء,وجاء,وحاق,وضاق,وطاب,وخاب,وران
Imam Hamzah akan membaca Imālah pada semua kalimah di atas, Imam Ibnu Zakwan(rawi Imam Ibnu ‘Amir) membaca Imālah hanya pada kalimah yang dihitamkan di atas sahaja.

(9) Huruf Ya’ pada kalimah أحيا :
Imam Hamzah membaca dengan Imālah jikalau ada huruf Wau sebelumnya dan Imam al-Kisiae membaca dengan Imālah tanpa huruf Wau sebelumnya seperti contoh di atas.

(10) Waqaf pada Ha’ Ta’nis secara Ijmali:
Contoh: خليفة(surah al-Baqarah ayat 30) معدودة(surah al-Baqarah ayat 80)
Hanya Imam al-Kisaie yang membaca Imālah kecuali jika ada alif sebelum Ha Ta’nis, beliau akan membaca dengan Fathah.


(11) Huruf Alif Ta’nis:
Contoh: سلوى(surah al-Baqarah ayat 57), الدنيا(surah al-Baqarah ayat 114)
Imam Hamzah dan Imam al-Kisaie membaca dengan Imālah. Manakala Imam Warsy dan Imam Abu ‘Amru membaca dengan Taqlil.

(12) Terdapat lima kalimah yang ditulis dengan Ya’ di dalam Mashaf yang dilarang untuk di baca Imālah dan Taqlil iaitu:
(a) ( حتى ) (لدى) (على) (إلى) (زكى )Faedah Imālah dan Taqlil

Faedah Imālah dan Taqlil ini ialah untuk memudahkan pengucapan kerana lidah itu akan naik dengan al-Fath dan akan menurun dengan Imālah. Ini kerana, sebutan yang condong ke bawah itu lebih ringan untuk dilaksanakan daripada sebutan yang menaik.


Cara penerimaan bacaan Imālah dan Taqlil

Sudah menjadi Sunnatullah bahawa antara syarat utama seseorang itu menjadi ilmuan, ia perlu bertalaqqi dengan masyayikh dan guru yang thiqah dan muktabar kerana Rasulullah S.A.W. juga bertalaqqi secara langsung dengan Jibril A.S. dan para sahabat R.A. pula mengikut jejak langkah yang sama dengan bertalaqqi dan berguru dengan Rasulullah S.A.W. begitulah seterusnya sehingga ke hari ini.

Terlebih dahulu perlulah diingatkan bahawa adab murid dengan guru itu perlu diutamakan terlebih dahulu dalam menuntut ilmu seperti kata Imam al-Jazari di dalam nazamnya iaitu:

وليلزم الوقار والتأدبا * عند الشيوخ إن يرد أن ينجبا
Maksudnya:
“Lazimlah(wajiblah) tenang dan beradab ketika bersama Syaikh(guru) bagi sesiapa yang ingin berjaya.”

Pada asalnya, pembelajaran Qiraat ini memerlukan kepada penghafalan matan dan talaqqi. Proses talaqqi amat penting bagi membolehkan seseorang pelajar itu mendapat sanad yang sahih bagi memastikan ketepatan bacaan sebagaimana bacaan Rasulullah S.A.W. Ini kerana, menurut al-Zarqāni mengatakan bahawa perkara pertama dalam mempelajari atau mengambil bacaan al-Quran adalah secara talaqqi.KESIMPULAN

Dengan turunnya al-Quran, ia menjadi sumber utama kepada perundangan dan menjadi tunjang kepada perkembangan ilmu. Di dalam al-Quran banyak disebut tentang fakta-fakta atau hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu ilmu dan akhirnya berkembang serta menjadi bidang yang utama pada zaman ini, contohnya ilmu fiqh, ilmu sains, ilmu perubatan dan berbagai-bagai lagi. Daripada proses perkembangan ilmu inilah lahirnya satu ilmu yang membicarakan tentang bentuk-bentuk bacaan dan perbezaan huruf serta kalimah yang terdapat pada al-Quran iaitu ilmu Qiraat. Ianya diamalkan di seluruh pelusuk dunia mengikut kaedah bacaan para imam yang disepakati di tempat masing-masing, kaedah bacaan yang diamalkan di negara kita adalah dari Imam 'Asim melalui perawinya iaitu Syukbah dan Hafs, manakala di negara-negara lain pula antaranya Imam Nafi', Imam Ibn Kathir, Imam Abu 'Amru dan macam-macam lagi.

Kesimpulannya, penulis berasakan perlu untuk setiap daripada kita untuk bermusyafahah dan bertalaqqi dengan guru yang mempunyai sanad bacaan yang sampai terus kepada Rasulullah S.A.W bagi mengambil bacaan yang memerlukan penglihatan dan pendengaran seperti bacaan Raum, Isymam dan juga topik perbincangan iaitu Imālah dan Taqlil ini agar bacaan kita tepat dan betul sebagaimana bacaan Rasulullah S.A.W.PENUTUP

Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah s.w.t. dimana terdapat keindahan-keindahan pada bahasa dan isi kandungannya. Bagi mengindahkan lagi kalam Allah ini, perlulah dialunkan dengan bacaan-bacaan yang baik dari sudut tajwid, makhraj huruf serta mengikut bacaan imam-imam Qiraat. Ilmu Qiraat adalah satu-satunya ilmu yang terpenting bagi mereka yang mempelajari dan membahaskan kandungan al-Quran dan menghafalnya. Ilmu ini juga merupakan asas-asas yang terlalu penting bagi ulama'-ulama' terdahulu di dalam kajian dan penyelidikan mereka untuk memahami al-Quran melalui kaedah Bahasa Arab dan mendalami makna ayat-ayat al-Quran di dalam ilmu tafsir. Bacaan Qiraat ini mestilah dipelajari daripada guru yang mahir mengenainya secara talaqqi dan musyafahah bagi mengelakkan kesalahan di dalam membacanya. Hanya pembelajaran yang tekun dan berterusan sahaja memungkin kita menguasainya. Qiraat tidak cukup dengan mengenali dan mempelajarinya secara teori semata-mata tetapi lebih jauh daripada itu perlu ada satu latihan praktikal yang intensif bagi memastikan ketetapan dan keberkesanannya.
Diharapkan dengan terhasilnya latihan ilmiah ini diberkati oleh Allah s.w.t dan dapat dimanfaati oleh segenap lapisan masyarakat yang mencintai ilmu Qiraat. Walaubagaimanapun, pembelajaran al-Quran dan al-Qiraat ini tidak akan sempurna jika dipelajari melalui kitab sahaja, sebaliknya mesti berguru secara musyafahah dan bertalaqqi dengan orang yang takhasus dalam bidang ini. Sebarang teguran dan komen terhadap apa jua kesilapan amatlah saya harapkan. Semoga dengan penulisan kajian ilmiah ini dapat memberi cetusan minat kepada pembaca untuk mendalami ilmu Qiraat.

Monday, August 30, 2010

BAB HAMZATAIN MIN KALIMATAIN


Muhammad Ashraf bin Tajuddin
(M101195219)


Imam Abu Jaafar dan Ruwais baca tashil hamzah kedua. Dan terdapat perbezaan antara bacaan Abu jaafar dengan Qalun.

Apabila bertemu dua huruf hamzah Qata’ yang berbeza baris dalam dua kalimah, maka Imam Ruwais akan baca seperti berikut:

- Seperti kalimah تفىءَ إِلى , huruf hamzah pertama baris atas(fatah) & huruf hamzah kedua baris bawah(kasrah), maka bacaan tashil hamzah yang kedua.

- Seperti kalimah (جاءَ أُمة) , huruf hamzah pertama baris atas(fatah) & huruf hamzah kedua baris depan(Dhommah), maka bacaan tashil huruf hamzah kedua.

- Seperti kalimah (السفهاءُ أَلا), huruf hamzah pertama baris depan(dhommah) & huruf hamzah kedua baris atas(fatah), maka bacaan dengan ibdal(tukar) hamzah kedua dengan huruf Wau(و) menjadi
(السفهاءُ وَلا).

- Seperti kalimah (من السماءِ أَوائتنا), huruf hamzah pertama baris bawah(kasrah) & huruf hamzah kedua baris atas(fatah), maka bacaan dengan ibdal(tukar) hamzah kedua dengan huruf Ya(ي) menjadi
(من السماءِ يَوائتنا)

- Seperti kalimah (يشاءُ إِلى), huruf hamzah pertama baris depan(dhommah) & huruf hamzah kedua baris bawah(kasrah), maka bacaan dengan dua wajah:

(ا) Tashil huruf Hamzah kedua.
(ب) Ibdal huruf hamzah kedua dengan huruf Wau(و ) menjadi (يشاءُوِلى)

Imam Rauh baca dengan tahkik pada kedua-dua bahagian sama ada sama baris atau tidak sama.

BAB HAMZATAIN MIN KALIMAH


5)Muhammad Ashraf bin Tajuddin
(M101195219)
 • Telah membaca imam Ruh dengan bacaan tahkik hamzah kedua tanpa idkhol sama ada kedua-dua hamzah sama baris atau berbeza baris.

 • Seperti contoh:
 1. ءَأَنذرتهم

 2. أَءِناَّ

 3. أَءُنزِلَ


 • Imam Abu Jaafar membaca tashil hamzah pertama dan idkhol pada huruf hamzah kedua sama ada sama baris atau berbeza baris. Seperti contoh di atas.
 • Imam Yaakub membaca seperti bacaan Imam Ruh.
 • Imam Ruwais baca dengan satu hamzah sahaja pada kalimah ( أءمنتم
 • Imam Abu Jaafar baca dengan satu hamzah pada kalimah (لأنت)
 • Imam Kholaf baca dengan satu hamzah pada kalimah (أأن كان)
 • Imam Abu Jaafar dan Yaakub baca dengan dua hamzah pada kalimah (أأذهبتم)
 • Imam Abu Jaafar baca dengan satu hamzah pada kalimah (أءذا))

Friday, August 27, 2010

BAB MAD WAL QASR

Ahmad Saufi bin Hashim
(M101139819)


ABU JAAFAR
 • Pada hukum Mad Munfasil, Mad Lin dan Mad Badal, Abu Jaafar akan membaca dengan 2 harakat.
Dalil ad-Durrah dalam bab Mad wal Qasr : وَمَا انْفَصَلَ اقْصُرَنْ (أ) لاَ ( ﺤ )-زْوَبَعْدَ الْهمْزِ واللّينُ (أ) صِّلاَ
 • Jika dalam satu kalimah terdapat 2 huruf hamzah Qato’ (ء), sama ada kedua-dua huruf hamzah tersebut sama baris ataupun tidak, seperti ( ءَأَنْذَرْتَهُم ),( أَئِذَا ), maka Abu Jaafar akan membaca dengan tashil pada huruf hamzah ( ء ) pertama dan idkhal pada huruf hamzah ( ء ) kedua.


YAAKOB
 • Imam Yaakub akan membaca Mad Muttasil dengan kadar empat harakat dan Mad Munfasil dengan kadar dua harakat.

Dalil ad-Durrah dalam bab Mad Wal-Qasr :وَمَدَّهُمُ وَسِّطْ وَمَا انْفَصَلَ اقْصُرَنْ ( أ) لاَ ( ﺤ )-زْ
KHOLAF • Imam Kholaf akan menaqalkan kalimah ( وَسئَلوا ) dan ( فَسْئَلوا ) yang terdapat di dalam al-Quran menjadi ( وَسَلُوا ) dan ( فَسَلُوا ).

Dalil ad-Durrah dalam bab Mad wal Qasr : وَمَدَّهُمُ وَسِّطْ

BAB HA' KINAYAH

Ahmad Saufi bin Hashim
(M101139819)


 • Pada bab Ha’ Kinayah bacaan Abu Jaa’far mensukunkan huruf Ha’pada lima lafaz iaitu:


 1. يُؤَدِّهِ إِليكَ Surah Al- Imran

 2. نُوَلَّهِ ماَ تَوَلَّى Surah

 3. وَنُصْلِهِ Surah An-nisa

 4. نُؤْتِهْ مِنْهَا dua tempat dalam surah al-imran dan satu tempat dalam surah as-syuara

 5. فَأَلْقِهْ dalam surah An-Namlu


والقَصْرُ (ﺤ ) مُلاَ • Bacaan Yaakub mengikhtilaskan (bacaan laju) huruf ha’ dalam kesemua lafaz. َيَتَّقِهْ وامْدُدْ ( جُدْ )

 • Bacaan Ibnu Jammaz dan Yaakub mngikhtilaskan يَتَّقِهْ dalam surah an-nur.

وَسَكَّنْ ( بِ )ﻪ • Bacaan Ibnu Wardan mensukunkan huruf ha’ dalam يَتَّقِهْ

 • Bacaan Ibnu Jammaz mensukunkan huruf ha’ dalam يَرْضَه

 • Bacaan Yaakub membaca dengan قَصْر (pendek) pada kalimah ُ يَرْضَه

 • Bacaan Ibnu Wardan membaca dengan إشبابع ( panjang dengan kadar 6 harakat )

وَيأَتِهْ ( أ ) تَى ( ﻳُ ) شْرٌ وَبِالقَصْرِ ( ط )فْ وَأَرْ جِهْ ( ب) نْ وَأَشْبِعْ ( ﺟُ ) دْ وَفي الكُلٌ ( ﻓ )ﺂ نْقُلاَ • Bacaan Abu Jaafar dan Ruh menishba’kan huruf ha’ pada kalimah وَمَنْ يَأ تِهِ مؤْمِنَا وَبِالقَصْرِ ( ط )فْ

 • Ruwais membaca huruf ha’ dengan pendek pada kalimah يَأ تِهِوأرجه بن

 • Ibn Wardan membaca dengan pendek huruf ha’ أَرْجِهْ dalam surah al-A’raf dan as-Syuara.وَأَشْبِعْ ( ﺟُ ) دْ

 • Ibn Jammaz dan Ruwais mengkasrahkan dalam dua keadaanوَفي الكُلٌ ( ﻓ )ﺂ نْقُلاَ

 • Kholaf membaca dengan isba’ dan mengkasrahkan huruf ha’

وَفيْ يَدِهِ القِصْره (ط)لْ وَ ( بِ )ن تُرزَقانِه وَهَا أَهْلِهِ قَئِلَ امكُثوا الكسر ( ف) صَّلاَ • Ruwais membaca dengan pendek huruf ha’ dalam (بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ) و( بِيَدِهِ فَشَرِبوُا مِنْه ) dua tempat dalam surah al-Baqarah.

وَ بن تُرزَقانِه • Ibn Wardan membaca dengan pendek huruf ha’ تُرزَقانِه dalam surah Yusuf

فصَّلاَ • Kholaf al-Asyir mengkasrahkan huruf ha’ dalam dua tempat iaitu surah Taha dan al-Qasas.

BAB IDGHAM KABIR

Ahmad Saufi bin Hashim
(M101139819)ABU JAAFAR


 • Abu Jaafar akan mengidghamkan huruf ta’ (ت) pada huruf dzal (ذ) pada kalimah (اتخذتم).

Contoh:(ُثم اتخَذْتُم) dibaca (ثم اتخَذتّم)(لئن اتخَذْتَ ) dibaca (لئن اتخَذتّ)


Dalil ad-Durrah : فان خلقوا أذكر والا فأهملاIMAM YAAKUB


 • Imam Yaakub hanya mengidghamkan kalimah-kalimah tertentu sahaja.

 • Idgham Kabir ( Mislaini ) (والصاحب الجنب) di dalam surah an-Nisa’. Selain daripada tempat ini, akan dibaca dengan idzhar.

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham Kabir : وبا الصاحب ادغم (ﺤ)ـط


 • Dalam bab Idgham Soghir, Imam Yaakub akan membaca dengan idzhar pada semua keadaan, iaitu:

 1. Pada bab Dzal (ذ) Idz (اذ).

 2. Pada bab Dal (د) Qad (قد).

 3. Pada bab Ta’ Ta’nis (ت).

 4. Pada bab Lam (ل) Hal(هل) dan Bal (بل).

Kecuali pada kalimah (اخذت) atau (اخذتم), riwayat Rauh akan membaca dengan idgham.


Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham Soghir:


واظهر اذ مع قد وتاء مؤنث


(ا)لا (ﺤ)ـز وعند لثاء للتاء (ف)ـصلا


وهل بل فتى هل مع ترى ولبابغا


نبذت وكاغفرلي يرد صاد (ﺤ)ـﻭلا


واخذت (ط)ـلIMAM KHOLAF


 • Imam kholaf akan megidzharkan huruf ta’ ta’nis (ت) apabila bertemu dengan huruf tha’(ث) seperti (كذبت ثمود) dan akan membaca dengan idgham apabila bertemu dengan baki huruf yang lain, iaitu huruf ج, ظ ز, ص, س.

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham Soghir : ... وعند الثاء للتاء (ف)ـصلا • Bagi Idgham Soghir dalam bab Lam (ل) (هل) dan بل)), imam Kholaf akan membaca dengan idzhar sama ada (بل) bertemu dengan huruf س ,(هل) bertemu ث atau (هل) dan (بل) bertemu huruf ت.

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham soghir : وهل بل (ف)ـتى • Imam Kholaf akan membaca dengan idzhar apabila huruf tha’ (ث) bertemu dengan huruf ta’ (ت), seperti (اورثتموها) pada seluruh al-Quran. Begitu juga pada kalimah (لبثت) dan (لبثتم).

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham soghir : ...اورثتم (ﺤ)ـمى (ف)ـد لبثت عن ـهما • Imam Kholaf akan membaca dengan idgham pada huruf nun (ن) yang terdapat pada awal surah Yasin dan surah al-Qalam, iaitu (ن القلم) dan (يس والقران الحكيم). Imam Kholaf juga akan mengidghamkan huruf sin (س) yang bertemu dengan huruf mim (م) pada (طسم) di awal surah as-Syu‘ara’ dan al-Qasas.

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham soghir : ويسن نون ادغم (ف)ـدا (ﺤ)ـط وسين مي ـم فز • Imam Kholaf akan membaca dengan idzhar pada kalimah (اركب معنا) di dalam surah Hud.

Dalil ad-Durrah dalam bab Idgham soghir :وفى اركب (ف)ـشا الاThursday, August 26, 2010

BAB BASMALAH DAN UMMUL QURAN

Ahmad Saufi bin Hashim
(M101139819)Bab Basmalah


Imam Abu Jaafar
 • Dalil adDurrah dalam bab ummul Quran:Membaca basmalah antara 2 surah kecuali antara surah al-Anfal dan at-Taubah.
Dalil adDurrah dalam bab basmalah :


وبسمل بين سورتين ( أ ) ئمة

Imam Yaakub
 • Membaca basmalah dan tanpa basmalah ( saktah dan wasol ) antara 2 surah kecuali antara surah al-Anfal dan at-Taubah ( tanpa Basmalah )

Dalil adDurrah dalam bab basmalah :

فاءن خالفوا أذكر وإلا فأهملا
Imam Kholaf


 • Manhaj Imam Kholaf banyak persamaan dengan manhaj Imam Hamzah.

Tidak membaca basmalah antara 2 surah.
Bab Ummul Quran


Imam Abu Jaafar

 • Pada kalimah مالك di dalam surah al-Fatihah , Abu Jaafar akan menghazafkan alif ( ا ) dan dibaca ( ملك )

Dalil adDurrah dalam bab ummul Quran :ومالك (ﺣ) ز (ف) ز

 • Membaca dengan silah pada semua mim jama’ ketika wasol iaitu pada kalimah ( هم ,هم , كم ، ( تم

Dalil adDurah dalam bab Ummul Quran :وصل ضم ميم الجمع ( أ ) صل
Imam Yaakub


 • Pada kalimah ( مالك ) didalam surah al-fatihah,Imam Yaakub akan mengisbatkan huruf alif ( ا ) selepas huruf mim م )

Dalil adDurrah dalam bab ummul Quran :ومالك (ﺣ) ز (ف) ز • Pada kalimah ( الصراط ) sama ada ( ال ) ataupun tidak , riwayat Ruwais akan membaca dengan sin ( س ) menjadi ( السراط ) pada seluruh al-Quran.

Dalil adDurrah dalam bab ummul Quran :وبالسين ( ط ) ب • Imam Yaakub akan mendommahkan ( ʼ ) huruf Ha Dhomir ( ھ ) sama ada huruf Ha Dhomir ( ھ ) tersebut jama’ muzakkar atau jama’ muannas atau muthanna dengan syarat sebelumnya ada huruf ya ( ي ) yang sukun ( º ).

Dalil adDurrah dalam bab Ummul Quran :والضم في الهاء (ﺣ) للا عن الياء إن تسكن سوى الفر • Jika mim jama’ bertemu dengan huruf hamzah wasol (ﭐ ) maka Imam Yaakub akan membaca dengan dua wajah :


 1. Jika sebelum huruf ha ( ھ ) ada huruf ya ( ي ) yang sukun ( º ) , maka huruf ha ( ھ )tersebut akan didhommahkan.

 2. Jika sebelum huruf ha ( ھ ) tiada huruf ya ( ي ) yang sukun ( º ) , maka huruf mim م ) ) akan dikasrahkan.

Dalil adDurrah dalam bab ummul Quran:وقبل سا كن أتبعا (ﺣ) ز
Imam Kholaf • Pada kalimah ( مالك ) didalam surah al-fatihah , imam Kholaf akan membaca dengan ithbat Alif ( ا )

Dalil adDurrah dalam bab ummul Quran :ومالك (ﺣ) ز (ف) ز

 • Pada kalimah ( صراط ) dan (الصراط ) yang terdapat pada seluruh alQuran. Imam Kholaf akan membaca dengan shad ( ص )

Dalil adDurrah dalam bab ummul Quran :والصراط (ف) ﻪ اسجلا

 • Imam Kholaf akan membaca dengan kasrah huruf Ha ( ھ ) pada kalimah ( عليهم ) إليهم ) dan ( لديهم )

Dalil adDurrah dalam bab Ummul Quran :واكسر عليهم إليهم

BAB ISTI'ADZAH


Ahmad Saufi bin Hashim
(M101139819)


1. Makna isti’adzah iaitu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Iaitu minta atau memohon perlindungan Allah daripada syaitan.


2. Terdapat 3 sighah isti’adzah iaitu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيمأعوذ بالله السميع العليم من الشيطﺎﻦالرجيمأعوذ بالله من الشيطان
3. Persepakatan Qura’ mengatakan Rasulullah S.A.W tidak menambah pada sighah اعوذ بالله من الشيطا ن الرجيم akan tetapi adalah dhaif. Dan sahihnya yang diriwayatkan Abu Daud daripada hadis Abi Said Alkhudri R.A mafhumnya : dalam bangun malam Rasulullah S.A.W berkata


الرجيم من همزه ونفخه ونفشه اعوذ بالله السميع العلبم من الشيطا

4. Dalam kitab Hadis membahaskan daripada darjat-darjat Hadis dan dalil-dalil isti’adzah. Dalam kitab Qiraat pula membahaskan tentang bacaan kuat dan perlahan. Manakala dalam kitab feqah pula membahaskan adakah disuruh, sunat atau wajib.
5. Sesetengah pendapat mengatakan seluruh Qura’ membaca isti’adzah dengan perlahan pada awal surah al-fatihah kecuali Hamzah.
6. Diriwayatkan pula bahawa Nafi’ membaca isti’adzah dengan perlahan bagi seluruh permulaan al-Quran.
7. Yang sahihnya seluruh Qura’ menyatakan tempat yang diperlahankan isti’adzahnya :


-apabila qari membaca perlahan samada seorang diri atau ramai.


-apabila membaca dalam solat jahar atau sir.


-apabila dalam keadaan sembunyi.


-apabila membaca ditengah jemaah tadarus al-Quran bukan orang pertama.* Selain daripada tempat tersebut diharuskan membaca kuat.
8. Pengulangan isti’adzah :


a) Tidak perlu mengulangi isti’adzah apabila dalam bacaannya mendatangkan darurat seperti batuk, atau percakapan berkaitan dengan qiraat.


b) Perlu mengulangi isti’adzah apabila percakapan terkeluar daripada bacaan atau menjawab salam.
9. Wajah-wajah isti’adzah :a) Berhenti isti’adzah pada basmallah dan pada awal surah.


b) Berhenti isti’adzah pada basmallah dan menyambung basmallah dengan awal surah.


c) Sambung isti’adzah dengan basmallah dan berhenti pada awal surah.


d) Sambung isti’adzah dengan basmallah dan awal surah.


Terdapat 2 cara membaca isti’adzah diawal surah at-taubah :


1) Berhenti pada isti’adzah kemudian meneruskan bacaan.


2) Menyambung isti’adzah dengan awal surah.
Pengenalan Ilmu Qiraat

PENGERTIAN AL-QURAN
1) Pada bahasa (lughah) merupakan masdar daripada kata (قرأ). Pada Istilah “Kalam Allah berupa mukjizat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. dalam Bahasa Arab dan ditulis dalam Mushaf bermula dangan surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya marupakan satu ibadah.’’
PENGERTIAN QIRAAT
1) Pada Bahasa (lughah) : Merupakan kata jama’ daripada kalimah qira’ah (قراءة) yang bermaksud wajah atau cara yang di baca.
2) Menurut Istilah : pebezaan kata-kata wahyu dalam lafaz membawakan dialek dan posisi dalam kalimat yang kesemuanya diriwayatkan secara Mutawatir dari Nabi Muhammad S.A.W.
3) Kekhilafan ( perselisihan pendapat atau pandangan ) pada lafaz-lafaz wahyu dalam huruf-huruf Al-Quran dan membincangkan bagaimana sebutannya dari lafaz yang ringan atau berat dan sebagainya.
HUBUNGAN AL-QURAN DENGAN QIRAAT
1) Merupakan dua perkara atau benda yang berbeza.
2) Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.
3) Al-Qiraat ialah kelainan dari segi lafaz-lafaz wahyu seperti baris, tashdid, pelat, i’rab dan lain-lain serta mesti diterima secara talaqqi / musyafahah.
KELEBIHAN ILMU QIRAAT
1) Menerangkan hukum yang telah diijma’kan (disepakati) diatasnya.
2) Meguatkan hukum yang khilaf ( perbezaan ).
3)Memudahkan hafalan dan ingatannya serta mudah diterima umat Islam kerana ia mempunyai ilmu Balaghah ( kesusasteraan arab yang berbagai-bagai ) dan ringkasan yang mudah difahami.
4) Ia juga menerangkan kelebihan dan kemulian umat Nabi Muhammad S.A.W. berbanding umat yang lain.
5) Memahami aspek dan kandungan Al-Quran dan lebih luas dan mendalam.
6) Terpelihara daripada kesilapan membaca atau menyebut kalimah-kalimah Al-Quran daripada asalnya.
7) Menjaga daripada berlaku penyelewengan dan perubahan pada kalimah Al-Quran daripada aslnya.
8) Dapat mengetahui sanad bacaan dan imam-imamnya serta membezakan bacaan yang diharuskan atau sebaliknya.
AL-QURAN DITURUNKAN DENGAN TUJUH HURUF

Terdapat banyak hadis yang menjelaskan bahawa al-quran itu diturunkan kepada Rasulullah s.a.w dengan 7 huruf.
Antara hadis-hadis sahih yg menyebutkan perkara ini yang membawa maksud :
Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas r.a telah berkata : Telah bersabda Rasullullah s.a.w “Jibril a.s telah membacakan kepadaku dengan satu huruf,maka aku sentiasa mengulang-ulanginya.aku juga sentiasa meminta Jibril a.s agar ia menambah lagi wajah bacaan tersebut .Akhirnya dia menambahkan kepadaku sehingga selesai 7 huruf.”

Muqaddimah Laman

Assalamualaikumwarahmatullah, Selamat datang ke blog Matan Durrah. Dipanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Illahi kita masih diberikan peluang untuk terus mencari ilmu bagi beramal kepadaNya. Kami pelajar tahun pertama Ijazah Sarjana Muda Pengajian Tahfiz Al-Quran wal Qiraat di Kolej Universiti Insaniah, Alor Star Kedah telah diamanahkan untuk melaksanakan kerja kursus Qiraat Ilmi 1 dalam bentuk laman web. Terima kasih kepada pensyarah bagi madah Qiraat Ilmi 1 iaitu Ustaz Zaki B. Abdul Hamid kerana memberi tugasan yang begitu manfaat kepada kami dan juga umat islam di luar sana. Dalam blog ini kami akan menghuraikan mengenai matan Durrah yang melibatkan tiga Imam Qiraat sahaja. Kami juga ingin memohon maaf jika terdapat kekurangan pada isi kandungan blog ini maklumlah kami masih di peringkat pembelajaran. Kami berharap para pelawat dapat berkongsi ilmu disini yang memberi manfaat serta syafaat kepada seluruh umat islam di bumi akhir usia.